A través del nostre Projecte Educatiu pretenem aconseguir: Educar per a la llibertat, la responsabilitat, la maduresa i l’autonomia personal, per a la convivència i la solidaritat.

Ensenyar a ser persones i adquirir les eines indispensables per a relacionar-se adequadament amb els altres, comprendre els punts de vista diferents dels propis i ser capaços de prendre decisions responsables. Ensenyar a pensar, a través d’una educació acadèmica de qualitat, que permeta desenvolupar les capacitats i adquirir les competències necessàries per a interpretar la realitat que ens envolta.

I tot això sent: Una escola democràtica que oferisca als alumnes la possibilitat de reflexionar i participar en l’elaboració de les normes de centre, que oferisca un espai de participació real als pares i mares i en el qual els docents posen en marxa els projectes educatius que els seus alumnes necessiten. Una escola autoreflexiva en el sentit en què la creació col·lectiva de les normes, l’elaboració de metodologies, la generació de projectes educatius, etc. siga un treball real de debat que permet la innovació. Només des de l’autoavaluació reflexiva es poden crear noves fórmules per a avançar en la solució de dilemes.

Una escola afectiva que possibilite la trobada entre les mirades dels adults i dels alumnes: els xiquets i xiquetes, els xics i les xiques, s’han de sentir acollits i volguts en l’escola, perquè d’una altra forma no es poden establir els vincles de confiança amb els mestres que són imprescindibles en un procés educatiu de qualitat. Només des de l’afecte el més dèbils se senten reconeguts i són capaços d’avançar.

 Reglamento de régimen interior

 Carácter propio de centro