Aula d’integració

El nostre centre està dotat amb una aula de Suport a la Integració. És l’aula de recursos que pretén motivar i il·lusionar l’alumnat amb necessitats perquè aconseguisquen, amb la menor ajuda possible, els objectius curriculars de l’etapa en què es troben. Funcionen des de la perspectiva inclusiva i integradora, per a afavorir sempre el desenrotllament integral de l’alumnat amb necessitats.

Objectius generals de l’aula:

  • Aconseguir la integració dels alumnes i alumnes amb necessitats específiques, adquirint els objectius establits amb caràcter general per a tot l’alumnat.
  • Aconseguir que aconseguixen, d’acord amb les seues possibilitats, les capacitats pròpies de l’educació escolar; proporcionant-los el reforç pedagògic necessari per a la conclusió amb èxit del seu procés educatiu.
  • Elaborar i desenrotllar les Adaptacions Curriculars necessàries. o Establir plans d’actuació en relació amb les necessitats educatives de cada alumne o alumna, ajudant-li a madurar i a recuperar les seues dificultats, respectant el principi de normalització.
  • Servir de suport per a l’alumnat, pares i professors, assessorant-los en la detecció i tractament de les dificultats d’aprenentatge.

OBJECTIUS GENERALS DEL PLA DE SUPORT.

Tenint en compte que el fi de l’educació és el desenrotllament integral de l’alumnat, els objectius establits a aconseguir amb la meua programació són:

A nivell d’alumne: 1. Adquirir competències clau i funcionals en les diferents àrees curriculars. 2. Aconseguir que l’alumnat desenrotlle una adequada autonomia personal i social, que li permeta participar més activament en els seus entorns més immediats. 3. Desenrotllar, en la mesura que siga possible, les capacitats cognitives bàsiques. 4. Fer participe a l’alumnat amb NEAE, en el major grau possible, de la vida del centre, animant-li a participar en les activitats organitzades per qualsevol departament, sempre que puguen despertar el seu interés personal.

A nivell d’aula ordinària.

5. Propiciar el desenrotllament de tasques relacionades amb la integració de les diferències i les limitacions. 6. Establir una adequada coordinació amb el professorat de la resta de matèries perquè el procés d’ensenyança-aprenentatge es desenrotlle sense cap tipus d’interferències.

A nivell d’aula d’integració :

7. Optimitzar, per mitjà de la meua intervenció com a psicòloga, les possibilitats dels meus alumnes, perquè aconseguisquen una adequada integració personal i social.

A nivell de pares

8. Aconseguir la màxima participació dels pares del meu alumnat durant tot el procés educatiu, especialment en activitats a realitzar a casa. 9. Intentar transmetre als pares coneixements, actituds i habilitats que puguen facilitar la tasca educadora. 10. Establir llits de comunicació permanent per al seguiment del procés d’ensenyança-aprenentatge.

A nivell de centre:

11. Aportar propostes relatives a l’atenció a la diversitat en els distints documents de planificació del Centre 12. Assessorar tots els membres de la comunitat educativa en aspectes relatius a l’atenció a la diversitat. 13. Participar en la resolució de conflictes entre l’alumnat, procurant l’educació en valors i respecte.

Xiquets que assistixen a l’Aula de suport a la Integració:

Alumnes amb (NEE) i (NEAE) Retard Maduratiu en les àrees del desenrotllament a més d’un dèficit d’atenció? Es treballarà fonamentalment l’atenció, la socialització, així com el desenrotllament de les seues capacitats motrius, llenguatge, comunicació, raonament verbal, i per descomptat la lectoescriptura. Discapacitat intel·lectual leve?En l’aula de suport a la integració treballarem l’adaptació i priorització d’objectius, continguts i criteris d’avaluació de les diferents àrees curriculars.

 

Alumnes de primària que presenten dificultats d’aprenentatge? assistixen a l’aula de suport a la integració per a reforçar les diferents àrees curriculars. Reforç en les àrees o aspectes cognitius que presenten dificultats: o Lecto -escriptura o Comprensió -raonament o Dislèxia – disgrafías o Desfasament curricular no significatiu en àrees instrumentals o Discalculias …

Trastorn del dèficit d’atenció amb hiperactividad?. En l’aula de suport a la integració, a més de reforçar les diferents àrees curriculars, durem a terme un programa per a treballar el dèficit d’atenció. Síndrome Aspergir. ?Con estos alumnes a més de treballar les dificultats que presenta en l’àrea de Llengua i de Matemàtiques, treballarem un programa d’habilitats socials. Trastorn del desenrotllament del llenguatge? A més de treballar un programa d’estimulació del llenguatge oral , treballarem les diferents àrees del desenrotllament pròpies del currículum en els seus diferents àmbits. Treballarem les diferents àrees del desenrotllament a més de l’atenció, la psicomotricitat fina i grossa, la coordinació óculo-manual, les habilitats socials i l’estimulació del llenguatge oral.

Alumnat amb condicions personals o d’història escolar complexa? Se’ls aplica programa de compensació educativa Alumnes amb discapacitat intel·lectual, física i sensorial.-? Hi ha un xiquet amb discapacitat auditiva severa .se du a terme una ACIS en lecto- escriptura i matemàtiques .Así com un programa d’estimulació de llenguatge oral amb atenció individualitzada per logopeda SPE (3 sessions de 55 minuts) En l’aula ordinària la tutora recolzada de recursos materials (FM) assessorada per la psicòloga del centre que també li atenc (5 h setmanals de 50 minuts) Alumnes de sobredotació intel·lectual ? Establir programa d’enriquiment A més de les necessitats comunes que solen mostrar els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE) referents a: enriquiment instrumental i cognitiu, motivació i reforç positiu, mediació en l’aprenentatge i generalització del que aprén.

Hi ha un nombre d’alumnes que presenten les següents necessitats relacionades amb la capacitat i competències bàsiques: o Necessitat de desenrotllar la seua autonomia personal. o Necessitat de desenrotllar habilitats socials. o Necessitats d’ampliar el vocabulari. o Necessitats d’adquirir aprenentatges bàsics. o Necessitats de desenrotllar els aspectes psicomotors. o Necessitats de controlar conductes desajustades o Necessitat de personalitzar el seu procés d’ensenyança-aprenentatge PROGRAMES DE REFORÇ ESPECÍFIC . En l’aula de suport a la integració duem a terme també quan ho requerixen altres propostes curriculars com són els programes de reforç y/o suport que emprarem per a millorar el rendiment i facilitar l’accés als aprenentatges.

METODOLOGIA : Donades les característiques dels alumnes és necessari dur a terme una sèrie de pautes metodològiques que afavoriran el seu aprenentatge i ajudaren a donar resposta a les Necessitats Educatives Especials que presenten: o Estructuració espai temporal de la classe i de les sessions. Per este motiu evitarem les distraccions ambientals i treballarem amb rutines i agendes. o Metodologia globalitzada per a tractar els diferents continguts. o Aprenentatge significatiu partint per això dels seus centres d’interés? Ús de materials gràfics i manipulatius que permeten partir de l’experiència directa afavorint el canal visual. o Afavorir l’aprofitament de la seua capacitat d’atenció intervenint amb tasques que impliquen períodes curts de temps, que anirem augmentant progressivament i a través d’activitats funcionals, seqüenciades ,cortas, variades i motivadores. Aprofitarem tant el seu interés per relacionar-se amb els seus companys com la capacitat d’imitació per a treballar en xicotets grups la comunicació i interacció, l’aprenentatge de normes i comportaments socials a través del joc, el patio… o Ús del reforç positiu com a mitjà per a augmentar la confiança en si mateix. Dirigirem les seues activitats i el seu discurs augmentant progressivament la seua autonomia.