GREGORI MAYANS COOP V. es regeix, en primer lloc, pels seus Estatuts Socials, inscrits en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i, en allò que no hi estiga previst, pel Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana.