DEPARTAMENT ORIENTACIÓ

Entenem l’Orientació Educativa com un procés inherent, a l’activitat educativa. L’objectiu és afavorir el desenrotllament integral de l’alumne tant cognitiva, afectiva i socialment. Que realitze adequadament el seu aprenentatge i construïsca el seu projecte de futur que li permeta la seua inserció social. Així, doncs, des del Departament d’Orientació es planifiquen les funcions d’orientació i tutoria, així com l’oferta curricular adaptada i diversificada, d’acord amb el projecte educatiu de Centre i el projecte curricular d’etapa. Com a objectiu general ens marquem: la col·laboració amb tots els membres de la comunitat educativa per a contribuir a la formació integral i individualitzada dels alumnes, contemplant el principi d’atenció a la diversitat. Àmbits d’intervenció El Departament d’Orientació realitza actuacions en els següents àmbits, vinculats entre si:

 

El nostre objectiu fonamental és facilitar totes les actuacions (avaluacions psicopedagògiques, curriculars, etc) i orientacions necessàries perquè, partint de la situació personal (curricular i psicopedagògica) de cada alumne i del coneixement de la mateixa, es puguen establir les activitats, estratègies i ferramentes oportunes per a millorar l’autonomia de l’alumne i el desenrotllament del seu potencial d’aprenentatge.

Objectius : o Oferir una orientació grupal i individual per a tot l’alumnat del nostre centre. o Contribuir que l’alumne reba una atenció personalitzada en funció de les seues necessitats educatives o Afavorir la detecció primerenca de l’alumnat que presente característiques de necessitats educatives específiques o Assessorar i col·laborar amb el professorat en l’elaboració i seguiment del Projecte Curricular d’Etapa i Programacions d’Aula. o Facilitar estratègies d’intervenció educativa al professorat (metodologia, agrupament, avaluació, hàbits i tècniques d’estudi, etc.) que afavorisquen una millora en el procés d’ensenyança-aprenentatge.

Assessorament psicopedagògic en les Juntes d’Avaluació. o Col·laboració amb el professorat en la detecció i identificació de dificultats d’aprenentatge, facilitant mètodes, criteris i procediments per a l’avaluació i seguiment de les mateixes. o Assessorar i col·laborar amb el professorat, aportant criteris i pautes, en l’elaboració, aplicació, seguiment d’adaptacions curriculars per a alumnes amb diferents capacitats d’aprenentatge. o Proporcionar materials que contribuïsquen a pal·liar dificultats d’aprenentatge i faciliten l’atenció a la diversitat. o Col·laborar en l’adopció d’acords i criteris d’avaluació i promoció acadèmica en els diferents cicles i nivells escolars. o Proporcionar atenció directa a les famílies i alumnes que ho requerisquen. o Coordinació amb l’Equip Directiu.

La finalitat principal de l’educació i, per tant, de l’orientació educativa és facilitar la incorporació social dels nostres alumnes i el seu accés al món laboral. És un procés en què acompanyem els nostres alumnes en la construcció del seu projecte personal de vida Per a aconseguir estes metes els alumnes hauran de prendre decisions importants triant entre distints camins i alternatives. El paper de l’orientació consistix a facilitar en la mesura que siga possible els mitjans perquè afronten adequadament la tasca de descobrir i triar les millors opcions per a ells.

La seua elecció acadèmica i professional ha de tindre en compte : o L’autoconeixement? Conéixer els seus gustos, interessos, motivació …. o El coneixement de l’oferta acadèmica i professional. o L’avaluació de la interrelació entre ambdós. o La valoració d’aptituds, actituds, competències personals i curriculars. o La presa d’una decisió responsable. Per a tot això es du a terme un estudi exhaustiu de l’alumne per mitjà de l’elaboració d’un informe psicotècnic dut a terme pel Gabinet psicopedagògic del Col·legi. Es realitza en els seus canvis fonamentals d’etapa. En 2n i 4t de l’ESO

La tutoria és una labor educativa col·lectiva i coordinada que implica a tot el Col·legi. Els responsables són l’Equip Directiu, els coordinadors, i especialment els tutors-professors i del Departament d’Orientació. OBJECTIUS GENERALS: a) Participar en el desenrotllament del pla d’acció tutorial i en les activitats d’orientació, davall la coordinació del Cap d’estudis i en col·laboració amb el Departament d’orientació de l’institut. b) Coordinar el procés d’avaluació dels alumnes del seu grup.

Organitzar i presidir la Junta de Professors i les sessions d’avaluació del seu grup. d) Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar la seua participació en les activitats de l’institut. e) Orientar i assessorar els alumnes sobre les seues possibilitats acadèmiques i professionals f) Col·laborar amb el Departament d’orientació de l’institut, en els termes que establisca la Direcció d’estudis. g) Canalitzar les inquietuds i demandes dels alumnes i mediar, en col·laboració amb el delegat i subdelegat del grup, davant de la resta dels professors i l’equip directiu en els problemes que es plantegen. h) Coordinar les activitats complementàries per als alumnes del grup i) Informar els pares, als professors i als alumnes del grup de tot allò que els concernisca, en relació amb les activitats docents i el rendiment acadèmic. j) Facilitar la cooperació educativa entre els professors i els pares dels alumnes.

PARA MÁS INFORMACIÓN  CONSULTAR BLOG :  https://orientatt.wordpress.com/