Psicòloga: Vicenta Vila
Departament d’orientació Gabinet psicopedagògic

Presentació Powerpoint D.O.
Blog del Departament d’Orientació

El Departament d’Orientació del Col·legi GREGORI MAYANS està al servici de tota la comunitat educativa del centre. Com a òrgan integrat en la tasca educativa, oferix un servici de suport i assessorament tècnic al centre, desplegant la seua activitat en el conjunt de persones que configuren l’ambient educatiu: l’alumnat, el professorat, els pares i la direcció.

Funcions del Departament d’Orientació

La funció prioritària i general de la intervenció psicopedagògiques és contribuir al desenrotllament integral dels alumnes.

Funcions del departament

• Dirigir i coordinar el Pla d’Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional i el Pla d’Acció Tutorial, especialment en el que concernix als canvis de cicle o etapa i a l’elecció entre les distintes opcions acadèmiques, formatives i professionals, i contribuir al desplegament i execució dels plans citats, d’acord amb el que establix els Projectes Curriculars d’etapa.

• Col·laborar amb el professorat en la prevenció i detecció de problemes d’aprenentatge, i en la programació i aplicació d’adaptacions curriculars dirigides als alumnes que presenten els dits problemes.

• Realitzar l’avaluació psicològica i pedagògica que permeta la detecció i identificació dels problemes educatius i l’adequada orientació dels mateixos, permetent un major ajust de l’acció educativa.

• Elaborar la proposta de criteris i procediments previstos per a realitzar les adaptacions curriculars apropiades per als alumnes amb necessitats educatives especials, i elevar-la a la Comissió de Coordinació Pedagògica per a la seua discussió i posterior inclusió en els Projectes Curriculars d’etapa.

• Col·laborar i assessorar els tutors en la planificació de les activitats per al desenrotllament de la funció tutorial. Pla d’Acció Tutorial.

• Contribuir a l’adequada relació i col·laboració entre els distints membres de la comunitat educativa.

• Orientar alumnes, tutors i pares en l’àmbit personal, psicopedagògic i professional. • Elaborar el pla d’activitats del Departament i a final de curs, una memòria en què s’avalue el desenrotllament del mateix.

Components del Departament d’Orientació

El Departament d’Orientació del Col·legi Gregori Mayans està format per un equip multidisciplinari que repartix el seu temps de treball amb hores dedicades al departament, hores de reforç i hores de docència.

Els membres del DO són:

• VICENTA VILA VERCHER: PSICÒLOGA

• DIRECTORS DE CICLE

• PROFESSORA DE COMPENSATÒRIA

Contacte

El Departament d’Orientació està obert a la col·laboració amb tots els components de la comunitat educativa. Qualsevol persona que ho desitge pot sol·licitar una entrevista, cridant a secretaria i concertant cita prèvia o bé a través del tutor del seu fill.