GABINET PSICOPEDAGÒGIC CENTRE ESCOLAR GREGORI MAYANS (Gandia)

 

 

PLA D’ACTUACIÓ :

1.- Col·laborar en l’elaboració i revisió dels projectes educatius.

2.- Supervisar la realització dels objectius planificats per la comissió de coordinació pedagògica, pel que fa als departaments didàctics, programacions, evaluaciones…

3.-Atención als tutores/as per a la preparació i aplicació de les activitats específiques, d’acord amb el pla d’acció tutorial establit en el centre.

4.- Assessorament al professorat per a la detecció i prevenció de problemes d’aprenentatge i d’adaptació, així com el disseny i aplicació de diferents mesures educatives complementàries, de reforç, adaptacions, atenció a la diversidad…

5.-Asistencia a les reunions de Claustre.

6.-Asistencia a sessions periòdiques d’avaluació i sobretot de promoció de l’alumnat.

7.-Atención a professors / família per a la modificació de conductes no desitjades en l’alumne.

8.-Detección precoç de discapacitats, inadaptacions, alteracions en l’aprenentatge, avaluades psico-técnicamente.

9.-Detección de problemes individuals d’integració en el grup (immigració, minories étnicas…)

10.-Intervención individual o grupal atenent a conductes inadequades com a anorèxia, falta d’autoestima, habilitats socials, depresión…

11.-Tratamiento dels diferents dèficits comportamentals, psíquics, motóricos… que aparegueren en el centre.

12.-Supervisar i col·laborar en l’aplicació de les adaptacions curriculars ja siguen o no significatives.

13.-Adecuar recursos pedagògicos als alumnes amb greu dèficit en l’àrea de llenguatge (extranjeros…) per mitjà de la immersió progressiva en el coneixement i domini de la llengua.

14.-Organización de plans d’acollida, activitats lúdiques etc.. en col·laboració amb el professorat que afavorisquen la integració i la potenciació de les diferents habilitats metacognitivas i psicosocials de l’alumne.

15.-Implicación de la família en el procés educatiu de l’alumne.

16.-Desarrollo d’habilitats cognitives que faciliten l’adquisició d’altres habilitats i la seua generalització a diverses situacions i contextos. Establint un programa que comprenga : raonament – comprensió de llenguatge – raonament verbal-resolució de problemes-pren de decisions- pensament inventivo…

17.-Establecer programes d’enriquiment instrumental 18.-Confeccionar i adequar programes de modificació i intervenció junt amb el profesor/es que donen resposta en la mesura de el el possible a les n.e.e. de l’alumne ,contemplando l’adequació de material ,recursos, temporalidad…

 

OBJECTIUS PER AL PRESENT CURS: o Col·laborar en l’elaboració del projecte educatiu del centre o Valoració junt amb els tutors del pla d’atenció a la diversitat. o Valoració i seguiment dels xiquets amb dificultats en l’aprenentatge, així com en conductes disruptives . o Assessorar sobre l’actuació del professor davant de xiquets amb problemes conductuals o dèficit d’atenció (TDAH) o Dotar de material complementari o específic per a la resolució de conflictes o conductes disruptives en l’aula

Dotar el tutor de la informació necessària de l’alumne en els canvi de cicle parell una millor actuació o Establir un canal de comunicació el més dinàmica possible entre els tutors i la psicòloga. Aprofitant les reunions d’avaluació per a dur a terme un seguiment més integral del xiquet. No sols valorar els seus aspectes cognitius o Realitzar observacions de l’alumne en l’aula i en les zones de recreació per a demanar informació complementària de la seua evolució personal. o Aplicació de proves psicotècniques al finalitzar l’educació infantil. En primer de primària i a l’acabar la seua educació primària en sext de primària al seu torn, s’elabora o confecciona un informe psicològic individual .Donde es reflectixen els seus aptitudes,hábitos d’estudi ,actitudes i perfil de la seua personalitat.

Potenciar activitats de 2n de primària de comprensió i velocitat lectora. o Entrevistes personals d’orientació i informació a pares. o Elaboració d’informes individuals sol·licitats pels tutors i professionals que atenen fora del centre als nostres alumnes o Assessorament dels grups de reforç o suport o Atenció individualitzada dels xiquets amb n.e.e. o Reforç o suport dels xiquets que presenten dificultats en l’aprenentatge. Dislèxies, disortografías, discalculias, problemes de comprensió, raonament … Durant 3 hores setmanals en xicotets grups del mateix nivell o Establir plans d’actuació per als xiquets que presenten o manifesten trastorns conductuals, hiperactivitat, d’atenció, TDAH o Atenció logopèdica als xiquets amb problemes de llenguatge: 2 hores d’atenció individualitzada de reeducació del llenguatge.

Els destinataris del pla d’actuació quant a l’atenció a la diversitat se centren fonamentalment amb alumnes: o Dificultats d’aprenentatge o Necessitats educatives especials (ACNEES) o Problemes emotius -relacionals o Problemes atencionales – conductuals o Desfasament curricular o Sobredotació o Necessitats específiques del llenguatge o Educació compensatòria o Altres : TDG, TEL ….

En relació amb les famílies: 1. Consulta d’aspectes o temes psicològics- orientació individualitzada a tots els alumnes i pares d’estos, prèvia petició d’hora en secretaria 2. Elaboració d’informes psicopedagògics 1r de primària i 6t amb entrega a les famílies de la seua interpretació i diagnòstic 3. Els resultats de les proves realitzades en cada curs es van acumulant en una fitxa individual, constituint una informació que es comentarà en entrevista personal amb els pares que ho sol·liciten o amb aquells la situació dels quals ho requerisca, i es transmetrà convenientment als respectius tutors, servint-nos, a més, de referència en qualsevol intervenció que amb l’alumne realitzem.

4. Comunicació dels programes educatius realitzats des del Departament, com a tècniques d’estudi, habilitats socials, acaçament escolar i altres. Utilitzant així mateix el blog del departament d’orientació per a la difusió de temes monogràfics que estarien inclosos en l’escola de pares.

En relació amb els alumnes : xarrades tallers sobre temes que complementen la seua formació integral.

DESENROTLLAMENT HABILITATS I VALORS 1r PRIMÀRIA Educació en valors : Tolererancia Autoestima Cooperació i respecte 2n PRIMÀRIA És millor animar que criticar Desenrotllament habilitats socials Ajude als meus companys Treball cooperatiu 3r PRIMÀRIA Desenrotllament intel·ligència emocional Desenrotllament capacitat empatia 4t PRIMÀRIA Desenrotllament intel·ligència emocional Desenrotllament capacitat autoestima 5t i 6t PRIMÀRIA Programa de desenrotllament de tècniques d’estudi Com estudiar Comprensió Mapes conceptuals Potenciar memòria Com afrontar exámenes…. 1r i 2n de l’ESO Prevenció de l’acaçament escolar Programa DICTA Les xarxes socials INFORMES PSICOTÈCNICS CURS AVALUACIÓ DIAGNÒSTIC ENTREGA INFORMES PSICOTÈCNICS 1r PRIMÀRIA Al llarg del curs MAIG – JUNY 6t primària Al llarg del curs MAIG – JUNY 2n de l’ESO Al llarg del curs MAIG – JUNY 4t de l’ESO Al l